NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:53:23.057
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:53:23.056
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:52:46.093
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:53:23.056
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:52:45.093
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:53:23.055
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:53:23.054
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:52:44.093
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:53:23.054
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:52:43.093
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:53:23.053
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-06 02:53:23.052