NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:58.661
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:58.660
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:49.668
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:58.658
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:47.668
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:58.657
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:58.656
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:45.668
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:58.654
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:43.668
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:58.652
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2021-09-20 06:11:58.651