NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:58.245
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:58.244
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:49.252
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:58.242
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:47.252
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:58.240
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:58.239
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:44.252
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:58.237
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:43.252
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:58.236
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2020-08-10 06:29:58.235