NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:50:24.644
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:50:24.643
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:49:47.680
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:50:24.643
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:49:46.680
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:50:24.642
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:50:24.641
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:49:45.680
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:50:24.641
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:49:44.680
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:50:24.640
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2020-10-01 04:50:24.639