NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:07:09.359
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:07:09.358
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:06:52.374
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:07:09.356
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:06:51.374
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:07:09.355
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:07:09.354
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:06:48.374
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:07:09.353
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:06:47.374
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:07:09.351
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-17 18:07:09.350