NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:44.625
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:44.625
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:19.649
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:44.623
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:18.649
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:44.622
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:44.622
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:16.649
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:44.620
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:15.649
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:44.619
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 05:52:44.619