NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:20:27.414
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:20:27.414
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:19:55.445
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:20:27.413
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:19:54.445
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:20:27.412
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:20:27.411
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:19:53.445
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:20:27.410
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:19:52.445
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:20:27.409
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2022-07-03 19:20:27.409